పోస్ట్‌లు

జూన్ 14, 2023లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ఉద్యోగం...(కథ)

                                                                                                      ఉద్యోగం                                                                                                                                                                         (కథ) ‘నిజాయతీ అనే పద్దతిలోనే ఉద్యోగం తెచ్చుకుంటాను’ అని తండ్రి దగ్గర శపథం చేసేసి హైదరాబాద్ వచ్చిన జగపతికి ఇంకా ఉద్యోగం దొరకలేదు. ఊర్లో ఎక్కువ పలుకుబడి కలిగినది జగపతి కుటుంబం. అతని తండ్రి ఒక ఫోను చేస్తే చాలు, ఉద్యోగం జగపతిని వెతుక్కుంటూ వాళ్ళింటికే వస్తుంది. కానీ,  జగపతి దాన్ని ఇష్టపడలేదు. తండ్రి యొక్క వారసుడు అనే రెకమండేషన్ తో  కాకుండా, తన సొంత ప్రతిభతో ఉద్యోగం తెచ్చుకోవటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఉద్యోగ వేటలో ఉన్నాడు. ఆలాంటి నిజాయతీ పరుడికి చివరికి ఎలా ఉద్యోగం దొరికింది? ********************************* ********************************* ********************************* ‘ నిజాయతీ అనే పద్దతిలోనే ఉద్యోగం తెచ్చుకుంటాను ’ అని తండ్రి దగ్గర శపథం చేసేసి హైదరాబాద్ వచ్చిన జగపతికి ఇంకా ఉద్యోగం దొరకలేదు . ఊర్