పోస్ట్‌లు

జనవరి, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

పువ్వులో ఒక తుఫాన...(కథ)

                                                                          పువ్వులో ఒక తుఫాన                                                                                                                                                               (కథ)                                             ఆడదంటే అబల కాదు అని నిరూపించే మరో ప్రేమ కథ ఇందూజాకి పెళ్ళి నిశ్చయించారని తెలుసుకున్న వెంటనే , ఆమె ప్రేమికుడు కిరణ్ విల విల లాడిపోయాడు .   ' నాకు దొరకని ఇందూజా ఇంకెవరికీ దొరక కూడదు ’ అని గోల పెట్టాడు . అతని స్నేహితుడు రవి కి కూడా కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి .   స్నేహితులిద్దరూ ఇందూజాను చంపటానికి రెడీ అయ్యారు .   అదే సమయంలో కిరణ్ ఇంటికి వచ్చింది ఇందూజా .   " కూర్చో ఇందూజా "   " పరవాలేదు ... మీరు బాగున్నారా ?"   " ఎలా బాగుండ గలను ?"   " నా పరిస్థితి మీ దగ్గర ఇదివరకే చెప్పాను , అయినా మీరు ఇంకా పాతవి మరిచిపోలేదా ?"   " క్షమించాలి ఇందూజా ... నిన్ను మరిచిపోయే శక్తిని నాకు ఆ దేవుడు

పేగు తెగినా ప్రేమ తెగదు…(కథ)

                                                              పేగు తెగినా ప్రేమ తెగ దు                                                                                                                                           (కథ) "ఏంటన్నాయ్య…అదొలా ఉన్నావు...? "ఇంట్లో గొడవలకు పై గొడవలు... అత్తా కోడళ్ళ గొడవలు..." "ఏంటన్నయ్యా...ఇది ఎప్పుడూ ఉండేదేగా?" "ఎప్పుడూ ఉండేదే అని చెప్పలేకపోతున్నాను.... రోజు రోజుకూ ఇద్దరి మధ్యా గొడవలు పెరుగుతున్నాయే కానీ తగ్గు ముఖం పట్టే సూచనలే కనబడటం లేదు కిషోర్. ఇద్దరికీ ఎన్నో విధాలుగా చెప్పి చూశాను...ఎవరూ మారటంలేదు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ రోజు జరిగిన గొడవ నన్ను కలవర పెడుతోంది. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే ఏదో ఒకరోజు వాళ్ళిద్దరూ నాకు పెద్ద సమస్య తెచ్చి పెడతారనేది ఖాయం. అది తలుచుకుంటేనే నాకు అదొలా అవుతున్నది" "సరే అన్నయ్యా..వర్రీ అవకు! పెద్దమ్మను నేను తీసుకు వెడతాను. కొన్ని రోజులు మా ఇంట్లో ఉండనీ. బాగా చూసుకుంటాను. ఆవిడ నాకూ అమ్మలాంటిదే కదా...మా అమ్మ ఉంటే చూసుకోనా...? ఇద్దరూ కొన్ని రోజులు దూరంగా ఉంటే వాళ్ళలొ మార్పు వస్తుంది" తల్లి దగ