పోస్ట్‌లు

ఏప్రిల్ 18, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

పెంపకం 2.0…(కథ)

                                                                          పెంపకం 2.0                                                                                                                                                                                        ( కథ ) కొన్ని ఇళ్ళల్లో మెట్టింటికి వెలుతున్న ఆడపిల్లకు “ వెళ్ళిన వెంటనే భర్తను బాగా చూసుకో ! అతనే నీకు అన్నీ ... అతన్ని నీ గుప్పిట్లో ఉంచుకో ” అని బోధిస్తారని వినుంటారు . ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పింది విని భర్తను తమ గిప్పిట్లో అంటే ‘ భార్యా దాసుడు ’ గా మార్చేస్తారు . దీనితో అత్తా కోడళ్ల గొడవ , పోటీ మొదలై ఆ ఈల్లు నరకంగా మారుతుంది . " మగవాళ్ళందరూ , పెళ్ళి తరువాత కలవర పడటానికి కారణం ఇదే " దానికి బిన్నంగా మెట్టింటికి వెళ్ళిన ఆడపిల్ల తన అత్తగారితో మనసు విప్పి మాట్లాడి “ అత్తయ్యా ... ఇక మీదట మీరే నాకు అంతా ! మీరేం చెబితే ... అదే చేస్తాను . ఇక మీదట మీరే నాకు అమ్మ ”" అంటే ఆ అత్త కోడల్ని కౌగలించుకుని అభయమిస్తుంది . ఆ ఇల్లు స్వర్గం అవుతుంది . ఈ పాఠాలను