పోస్ట్‌లు

మే 6, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

తలవంపు...(కథ)

                                                                                తలవంపు                                                                                                                                                                                               ( కథ ) " అయ్యగారండీ ... అయ్యగారండీ " అని ఇంటి బయట నుండి కేకలు వినబడటంతో , చదువుతున్న పేపర్ను పక్కన పడేసి , కూర్చున్న ఈజీచైర్ లో నుండి లేచి గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చాడు కేశవరావ్ . వాకిట్లో నడుం చుట్టూ తుండు కట్టుకుని నిలబడున్న పనివాడు కనిపించాడు . " ఏవిట్రా ఆ అరుపులు ... ఏదో కొంపలు మునిగిపోయినట్లు " " అవునండయ్యా ... నిజంగానే మన కొంప మునిగిందయ్యా . మన చిన్నయ్యగారు ఆ నూకాలమ్మ కూతురితో రైలు స్టేషన్లో కనిపించారండి " " ఏవిట్రా వాగుతున్నావ్ " కళ్ళు పెద్దవి చేసాడు కేశవరావ్ . “ నే సెప్పేది నిజమేనండయ్యా ... నా కళ్ళారా చూసానయ్యా . ఇద్దరి సేతుల్లోనూ సూటు కేసులున్నాయండయ్యా ... ఈ ఇషయాన్ని మీకాడ సెప్పాలని ఎంటనే లగెత్తుకుని ఈడకొచ్చానయ్యా &quo