పోస్ట్‌లు

డిసెంబర్ 30, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ఈ ధోరణి వద్దు...! (కథ)

                                                                   ఈ ధోరణి వద్దు ...!                                                                                                                                                                 ( కథ ) " అబ్బాయిలూ ! పది రోజుల నుంచి చూస్తున్నా , మీ ఇద్దరూ మాట్లాడుకోవటం లేదు . మీ ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగిందని మాత్రం తెలుసు . ఆ గొడవ గురించి నేను మాట్లాడదలచుకోలేదు . ఆ గొడవలో తీర్పు ఇవ్వదలుచుకోలేదు .... నా బాధంతా మీ మౌనం గురించే . నా తరువాత జనరేషన్లో ఉన్నది మీరిద్దరే . మీరిద్దరూ గొడవపడి మాట్లాడుకోకుండా ఉండిపోతే ... బంధుత్వాలు ఏమైపోతాయి ? ఈ రోజు ప్రపంచం ముడుచుకుపోయి సెల్ ఫోనుగా చేతుల్లో ఉంటోంది . అదేలాగా మనిషి కూడా పిల్లల్లు , ఉమ్మడి కుటుంబాలూ లాంటివి వదిలేసి ... ఇప్పుడు ఒక దంపతులకు ఒకే ఒక బిడ్డగా కుటుంబాలను చిన్నవి చేసుకుంటున్నారు . ప్రపంచమాంతటనీ ఒకే కుటుంబంలా భావించాలని మన సంప్రదాయ ధర్మం చెబుతోంది ... కానీ ఈ కాలంలో ' నా వరకే ' అన్నంతగా స్థాయి దిగజారిపోతోంది .