పోస్ట్‌లు

జూన్ 19, 2023లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

దేవుడు శిక్షించేశాడు!...(కథ)

                                                                     దేవుడు శిక్షించేశాడు !                                                                                                                                                                             ( కథ ) “ పోయిన జన్మలో ఏం పాపం చేసేనో , ఈ జన్మలో దేవుడు నన్ను శిక్షించేసేశాడు . అన్ని వసతులూ ఉన్న మన ఇంట్లో ఒక బిడ్డకూడా లేదు . కానీ ... గంజికే కష్టపడుతున్న రాజమ్మ ఇంట్లో ముగ్గురు పిల్లలు . పిల్లలే లేరని నేను తపన పడుతున్నాను . ఆమెకు పిల్లలే భారంగా ఉన్నారు . ఇదేనాండీ విధి అంటే ?”  మనం తలచుకుంటే విధిని పుణ్యంతో జయించవచ్చు.  నిజమా?....ఈ కథ చదివి తెలుసుకోండి. ********************************* ********************************* ********************************* “ అమ్మగారూ ... ” రాజమ్మ తల గోక్కుంటూ వచ్చి నిలబడప్పుడే ఏదో అడగబోతోందని గ్రహించాను . ఏదో ఏమిటి ? డబ్బులే . మొత్తంగా తోటకూర కట్టలాగా రెండువేల రూపాయలు ఒకటో తారీఖు వచ్చిందంటే ఇస్తున్నా , అప్పుడప్పుడు సాకుబోకులు చెప్పి యాభై ,