పోస్ట్‌లు

జూన్ 22, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ముఖా ముఖి...(కథ)

                                                                                  ముఖా ముఖి                                                                                                                                                                       (కథ) ముఖా ముఖి ఇంటర్ వ్యూ కు నాలుగవ క్యాండిడేట్ గా వచ్చిన అభ్యర్ధిని చూసిన వెంటనే   “ యూ ఆర్ సెలెక్టడ్ అండ్ అప్పాయింటడ్ ”   అని చెప్పాడు ఎం . డి . ప్రవీణ్ కుమార్ . ‘ ప్రశ్నలేమీ అడగకుండా ఉద్యోగమా? ’ .... మనసులోనే అనుకున్న విక్రమ్, నోట మాట రాక ఆశ్చర్యపోయి నిలబడ్డాడు . “ మిస్టర్ . విక్రమ్ .... మీరు ఏమాలొచిస్తున్నారో అర్ధమయ్యింది . ఫైలు చూడకుండా , ప్రశ్నలేమీ అడగకుండా , నీ అర్హతలేమిటో తెలుసుకోకుండా నీకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నందుకు ఆశ్చర్యపోతున్నావు కదూ ?  దానికి కారణం నిన్ను రెకమండ్ చేసింది ముఖా ముఖి ఆ బగవంతుడే కనుక . రెపే ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిపో ... ”   అంటూ చెయ్యి చాపి షేక్ హ్యండ్ ఇస్తూ చెప్పాడు కంపెనీ ఎం . డి . ప్రవీణ్ కుమార్ . ఎం . డి ప్రవీణ్ కుమార్ కి రెకమండేషన్ అంటే ఇష