పోస్ట్‌లు

సెప్టెంబర్, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ఐడియా/మీకొసమే/మార్పు...మూడు మినీ కథలు

                                                                    ఐడియా/మీకొసమే/మార్పు                                                                                                                                           మూడు మినీ కథలు                                                                          ఐడియా … ( మినీ కథ ) “ సుమిత్రా ! ఎందుకే శోకంగా ఉన్నావు ” అన్నది ఎదిరింటి జయంతి . “ అంతా మా అతగారి ట్రబుల్సే ” అంటూ కళ్ళు నలుపుకుంది . “ ఏమిటే అయ్యింది ... నీకు పెళ్ళి జరిగి ఇంకా ఆరునెలలు కూడా అవలేదే " అన్నది . “ మా ఆయనతో నవ్వుతూ మాట్లాడితేనే అత్తగారికి నచ్చటం లేదు . తల్లి దగ్గర నుండి వాళ్ళ అబ్బాయిని వేరు చేస్తానేమోనని భయపడుతున్నారు . అందువలనే ఎప్పుడు చూడూ చిటపటలాడుతూ ఉంటూ నన్ను తిడుతూ ఉంటారు . అవసరం లేకపోయినా పనులు చేయ మంటోంది " అన్నది . “ ఏయ్ ... మూర్ఖురాలి లాగా ఏడవకు ! నేను చెప్పే ఐడియాను యూస్ చెయ్యి . ఒకేవారంలో అన్నీ సరిపోతాయి ” అన్నది జయంతి . ఆమె చెప్పినట్టే చేయడంతో ఒక వారం రోజులలోనే పరిస్థితి