పోస్ట్‌లు

మార్చి, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

మలుపు…(కథ)

                                                                              మలుపు                                                                                                                                                                           ( కథ )   “రాజేష్ ఏం చెబుతున్నావు...నిజంగానా?”--ఆశ్చర్యపడుతూ అడిగింది భువనా. “నిజంగానే చెబుతున్నా. మనం స్నేహితులుగా విడిపోదాం. నువ్వు నన్ను మర్చిపోయి, మీ పెద్దలు చూసి నిర్ణయించిన అతన్నే మనసారా భర్తగా అంగీకరించి అతనితో జీవించు. నేనూ నిన్ను మర్చిపోయి నన్ను నమ్మి వచ్చే అమ్మాయిని మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించి జీవిస్తాను”....ఖచ్చితంగా చెప్పాడు రాజేష్. “అంటే మన ప్రేమ ఓటమి అయ్యిందని చెబుతున్నావు. అంతే కదా...? మనం నవ్వుతూ హాయిగా మాట్లాడుకున్నవి, ఇద్దరం కలిసి ఊరంతా తిరిగింది అంతా మర్చిపోగలమా? రాబోవు జీవితం, పిల్లల గురించి మాట్లాడుకున్నదంతా కలగా మిగిలి పోవలసిందేనా?” -- కోపంగా అడిగింది భువనా. రాజేష్ ప్రేమికురాలు భువనాతో ఎందుకలా చెప్పాడు? ఎవరైనా ప్రేమించుకునేది కలిసి జీవించటానికే కాదా? ఇంతలో ఏమైంది? ప్రేమికురాలు భువనా ఎలా రియాక్ట్ అయ్యింది?----తెలుసుకోవటా