పోస్ట్‌లు

మే 11, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

జ్ఞానోదయం...(కథ)

                                                                                     జ్ఞానోదయం                                                                                                                                                                      (కథ) “ ఏరా ఈ చిన్న ఉద్యోగానికే నీకు కళ్ళు నెత్తికెక్కినయా ? రోజూ రెండు మూడు గంటలు పనిచేయలేని వాడివి , రేపు జీవితంలో పైకెలా వస్తావురా ? మాటి మాటికీ సెలవు పెట్టి ఏ కొంపలు చుట్టూ తిరుగుతున్నావు ? నిన్ను కని పెంచిన పెద్ద వాళ్ళను సంతోషపరచాలనే ఉద్దేశ్యమే లేదా ? జీవితంలో పైకొద్దామనే ఆలొచనే లేదా ? చచ్చేంతవరకూ ఇలాగే పేదవాడిగా ఉండిపోతావా ? మీకందరికీ ఎప్పుడురా జ్ఞానోదయం కలుగుతుంది ? ఈ వారం రోజులూ నువ్వు టైముకు రాక నేనెంత అవస్తపడ్డానో తెలుసా ?” ఎవరినీ అనవసరంగా అనుమానించ కూడదు . నిందించకూడదు . ఎవరి కారణాలు వాళ్లకు ఉంటాయి . కారణం ఏమిటో తెలుసుకోకుండా ఎవరి గురించి మనసులో కూడా తప్పుగా అనుకోకూడదు . నువ్వు తప్ప మిగిలిన వారందరూ పనికిమాలిన వారు , బద్దకస్తులు అని పొరపాటున కూడా అనుకోక