పోస్ట్‌లు

డిసెంబర్ 7, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

అనుకున్నది అనుకోకుండానే...(కథ)

                                                           అనుకున్నది అనుకోకుండానే                                                                                                                                                     ( కథ ) “ నాకెందుకో భయంగా ఉన్నది మితున్ . పాపం అనిపిస్తోంది . ఆయన దగ్గర నాకు ఎటువంటి లోటూ లేదు . ఆయన్ని చంపే మనిద్దరం ఒకటవ్వాలా అనేది నాకు అవసరమా అని అనిపిస్తోంది . వణుకుగానూ ఉంది ” “ వేరే దారి ? ఇలా మనం ఎన్ని రోజులని దొంగతనంగా కలుసుకునేది ? రెండు , మూడు సార్లు మనిద్దరం ఒంటరిగా ఉండటాన్ని నీ భర్త వంశీ చూశాసాడే . ప్రారంభంలో మనల్ని అతను స్నేహితులని అనుకోనుంటాడు . ఇప్పడు అతను మనల్ని అనుమానిస్తునట్టు తెలుస్తోంది . అతనా , నేనా అన్న సమస్యలో అతను నన్ను చంపేసినా ఆశ్చర్యపడలేము . అలా ఏదైనా జరిగితే నన్ను నువ్వు పోగొట్టుకోవటం మాత్రమే కాదు , ఆ తరువాత అతనితో నువ్వు ప్రశాంతంగా జీవించలేవు ” “ మొత్తం డబ్బు ఇస్తేనే పని ప్రారంబించటం జరుగుతుంది . ఇదంతా వాయుదా పద్దతిలో తీసుకోవటం   కుదరదు . మనం దాని తరువాత కలు