పోస్ట్‌లు

జులై 23, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ప్రాయిశ్చిత్తం...(కథ)

                                                                           ప్రాయిశ్చిత్తం                                                                                                                                                                    ( కథ ) తల్లి - తండ్రులు ఒక లక్ష్యం కోసం , సాగుబడి చేసుకుంటున్న పొలాలను అమ్మి అతన్ని విదేశలకు పంపి చదివించారు ... కానీ అతను తల్లి - తండ్రుల లక్ష్యాన్ని కాదని , సంపాదనకోసం , ప్రేమ కొసం విదేశలలోనే ఉండిపోవాలనుకుని తల్లి - తండ్రులను కాదని , వారి లక్ష్యాన్ని గాలికి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ...... కానీ , అతను వెనక్కి తిరిగి రావలసి వచ్చింది . వచ్చిన తరువాత తల్లి - తండ్రుల గొప్ప లక్ష్యాన్ని అర్ధం చేసుకున్నాడు . చేసిన తప్పుకు ప్రాయిశ్చిత్తంగా ఎవరూ ఊహించని పని చేసాడు . అతని తల్లి - తండ్రుల లక్ష్యం ఏమిటి ? వారిని కాదని విదేశాలకు వెళ్ళి పోయిన అతను ఎందుకు తిరిగి వచ్చాడు ? అతను తన తప్పుకు చేసిన ప్రాయిశ్చిత్తం ఏమిటి ?..... తెలుసుకోవటానికి ఈ కథ చదవండి : *********************************** **********