పోస్ట్‌లు

సెప్టెంబర్, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ప్రేమ గుంట...(కథ)

                                                                                ప్రేమ గుంట                                                                                                                                                                       (కథ) "ప్రేమ అనేది ఒక పెద్ద గుంట. ఇందులో పడి, లేచి రావటం చాలా కష్టమైన పని. ఈ ప్రేమ గుంటలో పడిన వారు దెబ్బలు తినకుండా జీవితం గడపలేరు. ఈ దెబ్బల వలన చాలా మంది ప్రేమికులు పెళ్ళికి ముందు గానీ, కొందరు పెళ్ళి తరువాత గానీ విడిపోతున్నారు. కొంతమంది అదృష్ట జాతకులు ప్రేమలో పడిన కొద్ది రోజులలొనే  ప్రేమ అనేది ఒక పెద్ద గుంట అని అర్ధం చేసుకుని, ముందే ప్రేమ వ్యవాహారం నుండి తెలివిగా తప్పుకుంటారు. ప్రేమ అనేది ఒక పెద్ద గుంట, దానిలో పడి కొట్టుమిట్టాడకండి అని ప్రకృతి ప్రతి ప్రేమ జంటకు, ఏదో ఒక రూపంలో తెలియపరుస్తుంది. దాన్ని అర్ధం చేసుకుని ప్రేమ నుండి తప్పించుకుని వచ్చే వారు అదృష్ట జాతకులే" ప్రవచనాలు వింటున్న మానస ఏదో నిర్ణయించుకున్న తరువాత, తన కళ్ళు తెరిపించటానికే ఈ ప్రవచన వేదికకు వచ్చినట్లు, ఇది భగవంతుడు తనకిచ్చిన ఒక సంధర్భం అని అర్ధంచేసుకుని, తన