పోస్ట్‌లు

మే 12, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

వెన్నెల…కథ

                                                                          వెన్నెల                                                                                                                                                            కథ ఆ లేఖను చదివిన తరువాత జగపతి ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయాడు. ఆ లేఖలో రాసున్న ఒక్కొక్క అక్షరమూ సాన పడుతున్న కత్తిలో నుండి వెలువడుతున్న నిప్పురవ్వల లాగా అతన్ని కాలుస్తున్నాయి. తిన్నగా విషయాన్ని మొదలు పెట్టి...లేఖను ముగించింది జగపతి భార్య మేనక. “ డబ్బును తరుముకుంటూ , ఎప్పుడు చూడూ ‘ పని...పని ’ అంటూ తిరగాలనుకున్నప్పుడు నన్నెందుకు పెళ్ళి చేసుకున్నారు ? మీరు ఇంటికి వస్తారని ఎన్ని రాత్రులు భోజనం చేయకుండా కాచుకోనున్నానో మీకు తెలియదు ? కానీ , మీరు... ’ నేను తినేశాను , నువ్వు భోజనం చేసి పడుకో! ’ అని చెప్పేసి పడుకునే వారు! నా కడుపుకు మాత్రమే ఆకలి వేస్తుందా ? చలికి దుప్పటి యొక్క వెచ్చదనం చాలా ? ఇవన్నీ చాలవని వారానికి రెండు మూడు రోజులు ' తాగి ఇంటికి వస్తారు. అడిగితే , ' హు...బిజినస్ లో మనుషులను మాయ చేయటానికి ఇలా ' పార్టీ ' ఇవ్వాల్సి వస్తోంది! ఇలాంటి