పోస్ట్‌లు

జులై 21, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

నొప్పి…(కథ)

                                                                                          నొప్పి                                                                                                                                                                             ( కథ ) మనసుకు బాధ కలిగినప్పుడు గుండెకు కలిగిన గాయం నొప్పి అనుబవించే మనసుకు తప్ప మరే వరికి అర్థం కాదు . " వాడికి నువ్వంటే ఇప్పటికీ ఇష్టమే . నాకూ నిన్ను కోడలుగా చేసుకోవాలనే ఆశ వచ్చిందమ్మా . ఇంతకాలం మీరిద్దరూ విడిపోయి కష్ట పడినదంతా చాలమ్మా . ఇక మీదటైనా మీరిద్దరూ ఒకటిగా కలిసి జీవించాలమ్మా . నీకు ఇందులో ఓ . కే . నే కదా ?”-- పూర్తి నమ్మకంతో భువనాను అడిగింది పారిజాతం . “ అమ్మా నన్ను క్షమించండి . మీ అబ్బాయిని పెళ్ళి చేసుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు ” -- భువనా చెప్పగానే తల్లీ - కొడుకు లిద్దరూ ఆశ్చర్యపోయారు . “ నువ్వు నన్ను ప్రేమించింది అబద్దమేనా భువనా ?” -- ఆకాష్ అడిగాడు . “ లేదు ఆకాష్ . నా ప్రేమ అబద్దం కాదు . అందువలనే నేను మిమ్మల్ని పెళ్ళి   చేసుకోవటం కుదరలేదు .