పోస్ట్‌లు

జూన్ 7, 2023లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

నిజాయతీ...(కథ)

                                                                                                       నిజాయతీ                                                                                                                                                                                                              (కథ)  నిజమైన ఆయనంలో లేక అసలైన మార్గంలో నడుచుకోవడాన్ని నిజాయితీ అంటారు . నిజాయితీ అనేది నైతిక పాత్ర యొక్క ఒక విభాగాన్ని సూచిస్తుంది మరియు చిత్తశుద్ధి , యదార్ధం వంటి అనుకూల మరియు సద్గుణ గుణాలనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది , అలాగే దురుసుతనం , అబద్ధం , మోసం , దొంగతనం వంటి దుర్గుణాలు లేకపోవడాన్ని సూచిస్తుంది . అంతేకాకుండా నిజాయితీ అంటే విశ్వసనీయత , విధేయత , నిష్పక్షపాతం , హృదయపూర్వకతనం కలిగి ఉండాలి . నిజాయితి అనేది అనేక జాతి మరియు మతపరమైన సంస్కృతులలో విలువైనదిగా ఉంది . నిజాయితీ అనేది ఉత్తమమైన విధానం . నిజాయితీ అనేది జ్ఞానం . ఒక స్త్రీ తను ఏమనుకుంటుందో తెలియచెప్పే సిల్హౌట్ డ్రాయింగ్ నిజాయితీ ( సిన్సియారిటీ ) కల వ్యక్తులు ధర్మబద్ధం