పోస్ట్‌లు

అక్టోబర్ 19, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

రహస్యం…(కథ)

                                                                             రహస్యం                                                                                                                                                         ( కథ ) బంగార్రాజు -- ఈశ్వరయ్య మంచి స్నేహితులు . వాళ్ళిద్దరి స్నేహం గట్టిపడి , లోతుగా వెళ్ళటంతో ఇరు కుటుంబ బంధువులూ ఒకరికొకరు స్నేహంగా ఉన్నారు . ఈశ్వరయ్యకు వ్యాపారంలో పెద్ద అండగా నిలబడింది బంగార్రాజే . అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఆలొచన చెప్పేవాడు .‘ ఇది కొని పడేయరా , అది కొని పడేయరా ...’ అని ఆసక్తి చూపించి , డబ్బుతోనూ , మనసుతోనూ ఎక్కువగా తోడుగా ఉండేవాడు . ఇవేవి మరిచిపోవటమనేది జరగదు . గుర్తుపట్టలేని కొన్ని సమస్యలు ఇద్దరి మద్యా మొలచినై . ఆ సమస్యలకు సంబంధమే లేని కొందరు వచ్చి , నీళ్ళుపోసి పెంచి పారేసారు . చెప్పుడు మాటలకు తల ఊపి , ఇద్దరూ ఒకొర్ని ఒకరు కోపంతో చూసుకుని   నిలబడ్డారు . స్నేహం ముఖ్యంగా ఉండేటప్పుడు , డబ్బు పెద్దదిగా అనిపించదు . స్నేహం మొద్దుబారిపోయినప్పుడు , చిన్న విషయాలు కూడా పెద్దగా మాట్లాడబడి