పోస్ట్‌లు

అక్టోబర్ 11, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

నన్నుకాదు-నిన్ను/తలవంపు...(2 మినీ కథలు)

                                                                    నన్నుకాదు-నిన్ను/తలవంపు                                                                                                                                               (2 మినీ కథలు)                                                                     నన్ను కాదు ,   నిన్ను !... ( మినీ కథ ) ఈ మధ్య ఆడపిల్లలను తల్లి - తండ్రులు అతిగారాబంతో , అల్లారుముద్దు పేరుతో ఆడపిల్లలు జీవితంలో నేర్చుకోవలసిన ముఖ్య పాఠాలైన వంటా వార్పు , పెద్దలకు గౌరవ మర్యాదలు ఇవ్వటం , ఇంటి పనులు చేయటం లాంటివి నేర్పకుండా ఉండటం వలన , వారు మెట్టినింటికి వెళ్ళినప్పుడు , లేక వాళ్ళు సొంతంగా కాపురం పెట్టినప్పుడు కష్టపడుతున్నారు . కుటుంబంలోని మిగిలినవారిని కూడా కష్టపె డుతున్నారు . దీనివలన పూర్తిగా ఆనందంగా గడపవలసిన దాంపత్య జీవితాన్ని కష్టంగా గడుపుతున్నారు . ఈ కథలో అలాంటి ఒక తల్లికి , కూతురే పాఠం నేర్పుతుంది . **************************************************************************************************** పలు