పోస్ట్‌లు

సెప్టెంబర్ 7, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ప్రతిఫలం...(కథ)

                                                                            ప్రతిఫలం                                                                                                                                                                       ( కథ ) మనం ఒకరికి సహాయం చేస్తే ... దానికి ప్రతిఫలంగా మనకు సహాయం కావలసిన సమయంలో , అది పలురెట్లుగా మనకు తిరిగి దొరుకుతుంది ... అనేది వివరించే అద్భుతమైన కథ ఇది . ఆ ప్రతిఫలం ఎలా దొరికిందో ఈ కథ చదివి తెలుసుకోండి . *********************************** *********************************** ******************************* మాధవ్ ఏడుస్తూ వేపచెట్టు కింద ఒక రాయి మీద కూర్చోనున్నాడు . ఆ రాయే లేకపోతే వర్షంలో తడిసిపోయిన మట్టినేల మీద కూర్చోవలసి వచ్చేది . చినిగిపోయిన అతని నిక్కరు వలన ఒంటిమీద బురద అతుక్కునేటట్టు జరిగేది . అతని తల్లి , తాను పనిచేస్తున్న ఇంటి యజమానురాలు దగ్గర నుండి తెచ్చిన లావైన కుర్రాడి ఒకతని పాత నిక్కరు అది . జారిపోతున్న దాన్ని అతను మాటిమాటికీ ఎత్తి పట్టుకుని నడవాల్సి ఉండేది . ఆరు