పోస్ట్‌లు

ఆగస్టు, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

మహాలక్ష్మి...(కథ)

                                                                            మహాలక్ష్మి                                                                                                                                                                       ( కథ ) ఎక్కడైతే స్త్రీలు గౌరవించబడతారో ఆ దేశం సస్యస్యామలంగ వుంటుంది . అందుకే ఒక కవి స్త్రీ గురించి ఇలా రాసాడు బ్రతుకు ముల్లబాటలో జతగా స్నేహితురాలవయ్తివి ... కన్నీళ్ళు తుడిచే వేళ తోడబుట్టిన చెల్లెవైతివి ... వెనక ముందు రాలినప్పుడు వెన్నుతట్టిన భార్యవైతివి ... పురిటి నొప్పుల బాధ తెలియని పురుష జాతికి తల్లివైతివి ... అని అన్నారు . కష్టంలో ముందుండి ... సుఖంలో క్రిందుండి ... విజయంలో వెనకుండి ... ఎల్లప్పుడు పక్కనుండేదే స్త్రీ . కాని నేడు స్త్రీలు బయటకు వచ్చి పురుషులతో పోటీగా చదువుతూ ,   ఉద్యోగాలు చేస్తూ , పురుషుల పరిమితమైన విజయాల్ని సైతం దక్కించుకుంటున్నారు , పూర్తి ఆర్థిక స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నారు . ఆధునిక కాలంలో ఆడది అబల కాదు ' సబల ' అనగా పురుషులతో సమాన స్థాయికి చేరుకోగలదు