పోస్ట్‌లు

అక్టోబర్ 2, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

న్యాయమైన కోరిక…(కథ)

                                                                          న్యాయమైన కోరిక                                                                                                                                                                 (కథ)   " కారు మబ్బులు , ఈదురు గాలులూ ఉన్నాయి ... కానీ వర్షం లేదు . దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు నేనున్నానని చేయి చాపని వాడుకూడా అలాంటి వాడే అర్జున్ . నా తండ్రి చనిపోయిన రోజున " నేనున్నాను " అని నువ్వు ఒక మాట అనుంటే , దానిని వెండి పళ్ళెంలో పెట్టిన బంగారు కానుకలా భావించుంటాను ... కానీ ..." అంటూ ఏదో చెప్పబోయిన మానస   వస్తున్న దుఃఖాన్ని ఆపుకోవటానికి తల పక్కకు తిప్పుకుని , దుఃఖాన్ని దిగమింగుకుంటూ తనని తాను సమాధాన పరచుకుంది .   “ తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించు మానస అని నిన్ననే నేను గుడిలో నిన్ను అడిగాను . ఆ రోజు ఎందుకో మా అమ్మ మాటను నేను ఎదిరించలేకపోయాను .   తరువాత ఆలొచించాను . నేను చేసిన తప్పేమిటో అర్ధమయ్యింది . బాధ్యతలు తీసుకోని వాడు జీవితంలో గెలిచినా ఓడిపోయినట్లే లెక్క అ