పోస్ట్‌లు

జులై 27, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

నాటకం...(మినీ కథ)

                                                                                  నాటకం                                                                                                                                                                     (మినీ కథ) జీవితమే ఒక నాటకం అని తెలిసినా , ఎవరూ ఈ నాటకాన్ని పెద్దగా గుర్తుంచుకోరు మరియు పట్టించుకోరు . వారు చేయాల్సింది చేసే తీరుతారు . విజయమో , నష్టమో దాన్ని అనుభవిస్తారు . అలాంటిది జీవిత నాటకంలోనే , నాటకమాడాలంటే ఎంతో నైపుణ్యం ఉండాలి . అదికూడా జీవితనాటకంలో ఒక భాగమా ? **************************************************************************************************** సాధనాకూ , శ్రీనివాస్ కూ పెళ్ళి నిశ్చయం చేయబడ్డది . కూతురు పెళ్ళి ఆడంబరంగా జరపాలని సాధనా తండ్రి నాగభూషణం ఆశపడ్డారు . దానికోసం అతిపెద్ద కల్యాణ మండపం బుక్ చేసారు . పెళ్ళి పత్రిక కూడా ఆడంబరంగా ప్రింటు చేయించి బంధువులకూ , స్నేహితులకూ ఇచ్చారు . పెళ్ళి రోజు వచ్చింది . పెళ్ళి కొడుకు తరఫు బంధువులందరూ కల్యాణ మండపంలో ఒకటిగా కలు